0
0
Subtotal: 0.00
No products in the cart.

1. Εισαγωγή

Η εταιρία INTERANTHIA ΟΕ έχει θέσει ως προτεραιότητά της την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, επιδιώκοντας να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα. Έχοντας θέσει αυτούς τους στόχους, συντάξαμε την παρούσα σελίδα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε προκειμένου να ενημερώσουμε τον επισκέπτη/χρήστη μας πως η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000, και αρ. 8 Ν. 2819/2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως ορίζεται και από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, το λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πως φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

2. Είδος και τρόπος συλλογής

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας όταν συμπληρώνει φόρμα επικοινωνίας με τον ιστότοπο (πχ. ηλεκτρονική διεύθυνση) ή όταν συμπληρώνει φόρμα παραγγελίας από την εταιρία μας (πχ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση ΑΦΜ κλπ) και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διάρκεια επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας αλλά και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Η IP είναι μία διεύθυνση την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο ίντερνετ και είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερόμενων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, ώστε να μη λαμβάνει cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των δεδομένων αυτών που συλλέγει η εταιρία βλέπετε κατωτέρω τις παραγράφους υπό στοιχεία 3 και 6 με τίτλους “ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” και “ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ” αντίστοιχα.

3. Χρήση των δεδομένων

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών που γίνονται από τους πελάτες της, για τροποποιήσεις των υπηρεσιών και για να βελτιώσει την επίδοση της ιστοσελίδας, για αποστολή ενημερωτικού υλικού, εφόσον ο πελάτης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τις φόρμες παραγγελιών που συμπληρώνονται από τους χρήστες (πχ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.), η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της να τα συλλέγει. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει κάποιο προϊόν/κάποια προϊόντα θα του ζητηθεί να δηλώσει προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, ΑΦΜ σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται κλπ.) Πλέον των ως άνω, οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από πελάτες, χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας, προκειμένου να εκτελούνται οι παραγγελίες, να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα καθώς και να παρέχονται απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που ανακύπτουν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία, όσον αφορά τη διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε πιστωτικές κάρτες διενεργείται από την Τράπεζα και από τον διαδικτυακό τόπο PayPal. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα του να προβάλλει αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στην εταιρία στα τηλέφωνα που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων του πελάτη εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο και εκτός των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη.

4. Πρόσβαση στα δεδομένα

Η εταιρία δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο πελάτη – χρήστη της ιστοσελίδας στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό,τι αφορά την τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

5. Διάθεση σε τρίτους

Η εταιρία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους αυτή λειτουργεί.

6. Επικαιροποίηση

Η εταιρία μπορεί να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα Πολιτική για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της. Η εταιρία μας ενδέχεται να ενημερώσει τους πελάτες της για αλλαγές στην Πολιτική αυτή είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω άλλων συνδεόμενων εφαρμογών.